કોવિડ-19 ગોધરા શહેર ના ધંત્યા પ્લોટ અને સાતપુલ નવા પ્રભાવિત કલસ્ટર બન્યા

કોવિડ-19 ગોધરા શહેર ના ધંત્યા પ્લોટ અને સાતપુલ નવા પ્રભાવિત કલસ્ટર બન્યા *જિલ્લાના કુલ 1861 વ્યક્તિઓનો ક્વોરેન્ટાઈન સમયગાળો પૂર્ણ, 587 વ્યક્તિઓ હજી ક્વોરેન્ટાઈન હેઠળ* ગોધરાઃ પંચમહાલ જિલ્લામાં ગોધરાના સાતપુલ અને … Read More

પંચમહાલ જિલ્લામાં કોરોના રિસ્ક મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ કાર્યરતકોવિડ-19થી વધુ જોખમ ધરાવતી વ્યક્તિઓ પ્રત્યે વિશેષ ધ્યાન આપી સુરક્ષિત કરવાનો સંકલિત અભિગમ

પંચમહાલ જિલ્લામાં કોરોના રિસ્ક મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ કાર્યરત *કોવિડ-19થી વધુ જોખમ ધરાવતી વ્યક્તિઓ પ્રત્યે વિશેષ ધ્યાન આપી સુરક્ષિત કરવાનો સંકલિત અભિગમ* *કો-મોર્બિડ દર્દીઓ, 60 વર્ષથી મોટી ઉંમરના વડીલો,10 વર્ષથી નાની ઉંમરના … Read More

Translate »
%d bloggers like this: