બોટાદ તેમજ ગઢડા ખાતે રાજ્ય સરકાર દ્વારા લઘુત્તમ ટેકાના ભાવથી ખેડૂતો પાસેથી સીધી ઘઉંની ખરીદી કરવામાં આવશે

બોટાદ તેમજ ગઢડા ખાતે રાજ્ય સરકાર દ્વારા લઘુત્તમ ટેકાના ભાવથી ખેડૂતો પાસેથી સીધી ઘઉંની ખરીદી કરવામાં આવશે બોટાદ ગુજરાત રાજ્ય નાગરિક પુરવઠા લીમી. ના નાયબ જિલ્લા મેનેજરશ્રીની એક અખબારી યાદીમાં … Read More

બોટાદ જિલ્લામાં નોવેલ કોરોના વાયરસના લીધે  અધિક જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટશ્રીએ બહાર પાડયું જાહેરનામું

બોટાદ જિલ્લામાં નોવેલ કોરોના વાયરસના લીધે  અધિક જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટશ્રીએ બહાર પાડયું જાહેરનામું     હાલમાં વિશ્વભરમાં નોવેલ કોરોના વાયરસ COVID-19 ને વર્લ્ડ  હેલ્થ ઓર્ગેનાઈઝેશન દ્વારા વૈશ્વિક મહામારી જાહેર કરેલ છે. … Read More

Translate »
%d bloggers like this: