પંચમહાલ ના શહેરા મામલતદાર કચેરી ખાતે વિધવા સહાય યોજના કાર્યક્રમ અંતર્ગત લાભાર્થીઓને પોસ્ટ એકાઉન્ટ પાસબૂક તથા હુકમો આપવામાં આવ્યા.

  પંચમહાલ ના શહેરા મામલતદાર કચેરી ખાતે વિધવા સહાય યોજના કાર્યક્રમ અંતર્ગત લાભાર્થીઓને પોસ્ટ એકાઉન્ટ પાસબૂક તથા હુકમો આપવામાં  આવ્યા. તેમાં શહેરા ના ધારાસભ્ય શ્રી જેઠાભાઈ ભરવાડ,ડી એમ. દેસાઇ પ્રાન્ત … Read More

એ.સી.બી. સફળટ્રેપ

  ફરિયાદી :- એક જાગૃત નાગરિક આરોપી:- ધર્મેશભાઈ કાનજીભાઈ જેઠવા નાયબ ઇજનેર ( વર્ગ-૧ ) પી.જી.વી.સી.એલ કચેરી સુત્રાપાડા જી.ગીર સોમનાથ લાંચ ની માંગણી ની રકમ રૂ.૨૦,૦૦૦/૦૦ લાંચની સ્વીકારની રકમ. રૂ.૨૦,૦૦૦/૦૦ … Read More

એ.સી.બી. સફળટ્રેપ ફરિયાદી :- એક જાગૃત નાગરિક

આરોપી:- ધર્મેશભાઈ કાનજીભાઈ જેઠવા નાયબ ઇજનેર ( વર્ગ-૧ ) પી.જી.વી.સી.એલ કચેરી સુત્રાપાડા જી.ગીર સોમનાથ લાંચ ની માંગણી ની રકમ રૂ.૨૦,૦૦૦/૦૦ લાંચની સ્વીકારની રકમ. રૂ.૨૦,૦૦૦/૦૦ લાંચની રીકવરીની રકમ રૂ.૨૦,૦૦૦/૦૦ ટ્રેપનુ સ્થળ:- … Read More

જગત ના તાત ને સંદેશ..ઓર્ગેનિક અપનાવો…જીવ બચાવો..

જગત ના તાત ને સંદેશ..ઓર્ગેનિક અપનાવો…જીવ બચાવો.. * રાસાયણિક દવાઓ નો થઈ રહ્યો છે ઓવર ડોઝ..* આજે માણસ ખોરાક થી મરી રહ્યો છે..ખેતી મા બદલાવ ની જરૂર છે.. કુદરત ના … Read More

Translate »
%d bloggers like this: