ખાંભા તાલુકા ચાલતાં એસ. વી.ઈ.પી.પ્રોજેક્ટ ની બી.આર.સી.મીટીંગ યોજવામાં આવી.

ખાંભા તાલુકા ચાલતાં એસ.વી.ઈ.પી.પ્રોજેક્ટ દરમિયાન મહિના બે વાર બી.આર.સી મીટિંગ નુ આયોજન કરવામાં આવે છે મીટીંગ માં પ્રગતિ અહેવાલ ,રિકવરી, તેમજ સી.આર.પી.ઈપી.દ્વારા પોતાના વિસ્તારમાંથી લાવેલ એપ્લિકેશન ફોમૅની બી.આર.સી.કમીટીના બહેનો દ્વારા … Read More

Translate »
%d bloggers like this: