ગામની નદીમાં ખેંચાઈ જઈ પાણીમાં ડૂબી જતા આદિવાસી યુવાનનું ડૂબી જવાથી મોત

ગામની નદીમાં ખેંચાઈ જઈ પાણીમાં ડૂબી જતા આદિવાસી યુવાનનું ડૂબી જવાથી મોત ધીરખાડી ગામની નદીમાં ખેંચાઈ જઈ પાણીમાં ડૂબી જતા આદિવાસી યુવાનનું ડૂબી જવાથી મોત. રાજપીપળા, તા. 22 ગરૂડેશ્વર તાલુકાના … Read More

Translate »
%d bloggers like this: