ગઢડા એસટી ડેપોના પૂર્વ ડેપો મેનેજર અને તત્કાલિન હેડ મિકેનિક રામદેવસિંહની ભાવનગર ખાતે બદલી

ગઢડા એસટી ડેપોના પૂર્વ ડેપો મેનેજર અને તાત્કાલિકન હેડ મિકેનિક રામદેવસિંહની ભાવનગર ખાતે બદલી કરવામાં આવી ગઢડા એસટી ડેપો ખાતે અગાઉ ડેપો મેનેજર તરીકે ફરજ બજાવી ચૂકેલા રામદેવસિંહ પરબતસિંહ ગોહિલ જેમણે હેડ મિકેનિક તરીકે  હાલ…

Read More