વોટ્સએપ પર વાઇરલ થઈ રહી છે આ પોસ્ટ

🙏🏻🌧✉ વરસાદને વિનંતીપત્ર રોજ રોજ આમ નખરા ન કર , ખોટા ખોટા આમ વાયદા ન કર . દાનત હોય વરસવાની , વરસી જા , બિનજરુરી આંટા ફેરા ન કર . … Read More

Translate »
%d bloggers like this: