પાલિતાણા ખાતે રાજ્યના વ્યાયામ શિક્ષકોનો તાલીમવર્ગ યોજાયો

પાલિતાણા ખાતે રાજ્યના વ્યાયામ શિક્ષકોનો તાલીમવર્ગ યોજાયો રાજ્યના ૭૪૭ શિક્ષકોએ ભાગ લઈ, વિવિધ રમતોની જાણકારી મેળવી ભાવનગર, તા.૨૬ રાજ્યના રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, ગાંધીનગરના ઉપક્રમે ગુજરાત રાજ્યના તમામ … Read More

Translate »
%d bloggers like this: