સુરેન્દ્રનગર જીલ્લાના તાલુકા

 🔸🔸સુરેન્દ્રનગર🔸🔹
વઢવાણ
ચોટીલા
ચુડા
દસાડા
ધાંગધા
લખતર
લીમડી
મૂળી
સાયલા
થાનગઢ

Avatar

livecrimenews

Live Crime News Livecrimenews@gmail.com News Website/web chhanal 9714577186

Read Previous

સુરત જીલ્લાના તાલુકા

Read Next

તાપી જીલ્લાના તાલુકા

Translate »
%d bloggers like this: