સુરત જીલ્લાના તાલુકા

🔹🔸 સુરત🔹🔸
સુરત
ચોર્યાસી
ઓલપાડ
કામરેજ
માંગરોલ
માંડવી
 ઉમરપાડા
બારડોલી
મહુવા
પલસાણા

Avatar

livecrimenews

Live Crime News Livecrimenews@gmail.com News Website/web chhanal 9714577186

Read Previous

સાબરકાંઠા જીલ્લાના તાલુકા

Read Next

સુરેન્દ્રનગર જીલ્લાના તાલુકા

Translate »
%d bloggers like this: