સાબરકાંઠા જીલ્લાના તાલુકા

🔸🔹  સાબરકાંઠા🔸🔹
ખેડબ્રહ્મા
વડાલી
વિજયનગર
ઇડર
હિંમતનગર
પાંતિજ
તલોદ
પોશીના

Avatar

livecrimenews

Live Crime News Livecrimenews@gmail.com News Website/web chhanal 9714577186

Read Previous

રાજકોટ જીલ્લાના તાલુકા

Read Next

સુરત જીલ્લાના તાલુકા

Translate »
%d bloggers like this: