વડોદરા જીલ્લાના તાલુકા

🔹🔸 વડોદરા🔹🔸
વડોદરા
ડભોઇ
કરજણ
પાદરા
સાવલી
શિનોર
વાઘોડિયા
દેસર
Translate »
%d bloggers like this: