વડોદરા જીલ્લાના તાલુકા

🔹🔸 વડોદરા🔹🔸
વડોદરા
ડભોઇ
કરજણ
પાદરા
સાવલી
શિનોર
વાઘોડિયા
દેસર

Avatar

livecrimenews

Live Crime News Livecrimenews@gmail.com News Website/web chhanal 9714577186

Read Previous

તાપી જીલ્લાના તાલુકા

Read Next

વલસાડ જીલ્લાના તાલુકા

Translate »
%d bloggers like this: