રાજય સરકાર સાર્ત્રિક ત્રિક્ષણની પત્રરભાષાનેચત્રરતાર્વકરી

રાજય સરકાર સાર્ત્રિક ત્રિક્ષણની પત્રરભાષાને ચત્રરતાર્વ કરી છ તમ ત્રિક્ષણમિીશ્રી ભપન્દ્રત્રસહ ચડાસમાએ સરન્દ્રનગર ખાતેત્રજલ્લા ત્રિક્ષણ અન તાલીમ ભર્ન દ્વારા
યોજાયલ રાષ્ટ્ીય િાયર ઝર્રચદ મઘાણીની પ્રત્રતમાના અનાર્રણ અન દિાત્રદદ મહોત્સર્ કાયક્રમમા પ્રાસત્રગક ઉદ્વબોધન કરતા જણાવયંહત.
મિીશ્રીએ ર્ધમાંઉમયુંહતંક, રાજય સરકાર દ્વારા પ્રાર્ત્રમક િાળાઓમાંત્રર્દ્યાર્ીઓમાં૧૦૦ ટકા નામાકન, સ્ર્ાયીકરણ અન ગણર્ત્તાયકત ત્રિક્ષણના સર્ધન માટ િાળા પ્રર્િોત્સર્ કાયક્રમ િરૂ કરર્ામાંઆર્લ છ. ત્રિક્ષણન સ્તર ઉચુઆર્ેત માટ રાજય સરકાર પ્રયત્નિીલ હોર્ાન પણ ર્ધમા ઉમયું હત તમણે આ ઘરતી સકા પ્રદિ ધરાર્તી છ, પણ જો મારા પ્રાણર્ાન ત્રિક્ષકો ર્ગખડમા ત્રર્દ્યાર્ીઓન ત્રિક્ષણની ગણર્ત્તા સધારણા માટ પ્રત્રતબધ્ધ બનિે તો સરન્દ્રનગર ત્રજલ્લો સમગ્ર રાજયમાંઆગર્ી છાપ ઉભી કરિ. તમ આિા પણ વયકત કરી હતી.
મિીશ્રીએ ઝર્રચદ મઘાણીન યાદ કરી આઝાદીની લડત માટ તમણે આપલ સાત્રહત્યીક યોગદાનન બીરદાવયંહત.
આ પ્રસગે મિીશ્રીના હસ્તે ત્રજલ્લા ત્રિક્ષણ અન તાલીમ ભર્નના પ્રાગણમાં રાષ્ટ્ીય િાયર ઝર્રચદ મઘાણીની પ્રત્રતમાન અનાર્રણ કરર્ામાંઆવયંહત.
આ પ્રસગેરાજયસભાના સાસદશ્રી િભપ્રસાદ ટડીયાએ પ્રાસત્રગક ઉદ્વબોધન કયુંહત. આ કાયક્રમમા સાસદશ્રી મહન્દ્રભાઈ મજપરા, ધારાસભ્યશ્રી ધનજીભાઈ પટલ, પર્વધારાસભ્યશ્રી ર્ષાબન દોિી, ડો.આબડકર અત્યોદય ત્રર્કાસ ત્રનગમના ચરમનશ્રી, ગૌતમભાઈ ગડીયા, ગજરાત િક્ષત્રણક અન સિોધન અન તાલીમ પત્રરષદના
ત્રનયામકશ્રી ડો.ટી.એસ.જોષી, ત્રજલ્લા ત્રિક્ષણાત્રધકારી એસ.એન. બારડ, ત્રજલ્લા પ્રાર્ત્રમક ત્રિક્ષણાત્રધકારીશ્રી ત્રજલ્લા ત્રિક્ષણ અન તાલીમ ભર્નના પ્રાચાયશ્રી સી.ટી.ટડીયા અગ્રણી સર્શ્રી ત્રપનાકીન મઘાણી, અભસગ રાઠોડ, ત્રદલીપભાઈ પટલ, જગદીિભાઈ મકર્ાણા સત્રહત ઉપત્રસ્ર્ત રહયા હતા

Translate »
%d bloggers like this: