મોરબી જીલ્લાના તાલુકા

🔸🔹 મોરબી 🔸🔹
     મોરબી
    માળિયા
    વાંકાનેર
      ટંકારા
     હળવદ
Translate »
%d bloggers like this: