મહેસાણા માં રાસ રંગ માં નૂતન સ્કૂલ ની ગરબા ની મોજ

મેહસાણા માં રંગ રાસ પાર્ટી પ્લોટ માં નૂતન સ્કૂલ અને કૉલેજ ના વિદ્યાર્થી ઓ એ ગમન સાંથલ ના ગરબા માં મન મૂકી ગરબા ની મોજ માણી હતી તેમજ તેમના સ્કૂલ અને કૉલેજ ના શિક્ષક ઓ  પણ ગરબા જોવાનો લાવો લીધો હતો

Translate »
%d bloggers like this: