મહેસાણા જીલ્લાના તાલુકા

🔸🔹 મહેસાણા 🔸🔹
મહેસાણા
સતલાસણા
ખેરાલુ
વડનગર
વીસનગર
વિજાપુર
કડી
બહુચરાજી
ઊંઝા
ગોજારિયા
જોટાણા
Translate »
%d bloggers like this: