મહેસાણા જીલ્લાના તાલુકા

🔸🔹 મહેસાણા 🔸🔹
મહેસાણા
સતલાસણા
ખેરાલુ
વડનગર
વીસનગર
વિજાપુર
કડી
બહુચરાજી
ઊંઝા
ગોજારિયા
જોટાણા

Avatar

livecrimenews

Live Crime News Livecrimenews@gmail.com News Website/web chhanal 9714577186

Read Previous

મહીસાગર જીલ્લાના તાલુકા

Read Next

મોરબી જીલ્લાના તાલુકા

Translate »
%d bloggers like this: