ભાવનગર જીલ્લાના તાલુકા

 🔸🔹 ભાવનગર🔸🔹
ભાવનગર
ગારિયાધાર
ઘોઘા
મહુવા
પાલીતાણા
સિહોર
તળાજા
ઉમરાળા
વલભીપુર
જેસર

Avatar

livecrimenews

Live Crime News Livecrimenews@gmail.com News Website/web chhanal 9714577186

Read Previous

ભરૂચ જીલ્લાના તાલુકા

Read Next

બોટાદ જીલ્લાના તાલુકા

Translate »
%d bloggers like this: