ભાવનગર જીલ્લાના તાલુકા

 🔸🔹 ભાવનગર🔸🔹
ભાવનગર
ગારિયાધાર
ઘોઘા
મહુવા
પાલીતાણા
સિહોર
તળાજા
ઉમરાળા
વલભીપુર
જેસર
Translate »
%d bloggers like this: