ભરૂચ જીલ્લાના તાલુકા

🔸🔹 ભરૂચ 🔸🔹
ભરૂચ
અમોદ
અંકલેશ્વર
વાગરા
હાંસોટ
જંબુસર
વાલિયા
નેત્રંગ

Avatar

livecrimenews

Live Crime News Livecrimenews@gmail.com News Website/web chhanal 9714577186

Read Previous

બનાસકાંઠા જિલ્લના તાલુકા

Read Next

ભાવનગર જીલ્લાના તાલુકા

Translate »
%d bloggers like this: