બનાસકાંઠા જિલ્લના તાલુકા

🔸🔹 બનાસકાંઠા 🔸🔹
પાલનપુર
વાવ
અંગે
થરાદ
ધોનેરા
દિયોદર
ડીસા
કાંકરેજ
દાંતા
વડગામ
લખણી
સુઇગામ
અમીરગઢ
દાંતીવાડા
ભાભર

Avatar

livecrimenews

Live Crime News Livecrimenews@gmail.com News Website/web chhanal 9714577186

Read Previous

આણંદ જીલ્લાના તાલુકા

Read Next

ભરૂચ જીલ્લાના તાલુકા

Translate »
%d bloggers like this: