બનાસકાંઠા જિલ્લના તાલુકા

🔸🔹 બનાસકાંઠા 🔸🔹
પાલનપુર
વાવ
અંગે
થરાદ
ધોનેરા
દિયોદર
ડીસા
કાંકરેજ
દાંતા
વડગામ
લખણી
સુઇગામ
અમીરગઢ
દાંતીવાડા
ભાભર
Translate »
%d bloggers like this: