પશ્ચિમ ગુજરાત વીજકંપની ના કર્મચારી ઓ ચેકીંગ દરમિયાન રૂપિયાની માંગણી કરેછે અને રૂપિયા ન આપતા લાઈટ બિલ કેમ ઓછું આવેછે. અને દંડ આપેછે 

બરવાળા ન્યૂઝ

 

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજકંપની ના કર્મચારી ઓ ચેકીંગ દરમિયાન રૂપિયાની માંગણી કરેછે અને રૂપિયા ન આપતા લાઈટ બિલ કેમ ઓછું આવેછે. અને દંડ આપેછે

ઘર પ્રમાણે બિલ ઓછું કહેવાય તે માટે તમોયે દંડ ભરપાઈ કરવો પડશે તે દંડ ભરપાઈ કરવામાં કલમ નંબર 126 ઉપયોગ કરેછે

અને નિર્દોષને pgvcl ના ક્રમચારિયો શિકાર બનાવેછે અને જે ગાગીયાએ હકીકતમાં વીજ ચોરી કરેછે ત્યાં તેવીની ફરજ બજાવતા નથી અમોને ખોટો અંકે રૂપિયા 19000 હજાર દંડ આપવામાં આયો 

 

Translate »
%d bloggers like this: