પંચમહાલ જીલ્લાના તાલુકા

🔸🔹  પંચમહાલ 🔹🔸
ગોધરા
ગોઘંબા
હાલોલ
જાંબુઘોડા
કાલોલ
મોરવા હડપ
શહેરા
Translate »
%d bloggers like this: