નવસારી જીલ્લાના તાલુકા

🔸🔹 નવસારી 🔹🔸
નવસારી
જલાલપોર
ચીખલી
ગણદેવી
વાંસદા
ખેરગામ

Avatar

livecrimenews

Live Crime News Livecrimenews@gmail.com News Website/web chhanal 9714577186

Read Previous

નર્મદા જીલ્લાના તાલુકા

Read Next

પંચમહાલ જીલ્લાના તાલુકા

Translate »
%d bloggers like this: