નવસારી જીલ્લાના તાલુકા

🔸🔹 નવસારી 🔹🔸
નવસારી
જલાલપોર
ચીખલી
ગણદેવી
વાંસદા
ખેરગામ
Translate »
%d bloggers like this: