દેવભૂમિ દ્વારકા જીલ્લાના તાલુકા

🔸🔹 દેવભૂમિ દ્મરકા 🔸🔹
ખંભાળિયા
ઓખામંડળ
ભાણવડ
કલ્યાણપુર

Avatar

livecrimenews

Live Crime News Livecrimenews@gmail.com News Website/web chhanal 9714577186

Read Previous

ડાંગ જીલ્લાના તાલુકા

Read Next

ગાંધીનગર જીલ્લાના તાલુકા

Translate »
%d bloggers like this: