તાપી જીલ્લાના તાલુકા

🔸🔹 તાપી 🔹🔹
વ્યારા
સોનગઢ
ઉચ્છલ
નિઝર
વાલોડ

Avatar

livecrimenews

Live Crime News Livecrimenews@gmail.com News Website/web chhanal 9714577186

Read Previous

સુરેન્દ્રનગર જીલ્લાના તાલુકા

Read Next

વડોદરા જીલ્લાના તાલુકા

Translate »
%d bloggers like this: