જૂનાગઢ જીલ્લાના તાલુકા

🔹🔸 જૂનાગઢ🔹🔸
જૂનાગઢ
ભેંસાણ
કેશોદ
માળિયા હાટિના
માણાવદર
માંગરોલ
મેંદરડા
વંથલી
વિસાવદર
જૂનાગઢ સિટી
Translate »
%d bloggers like this: