જૂનાગઢ જીલ્લાના તાલુકા

🔹🔸 જૂનાગઢ🔹🔸
જૂનાગઢ
ભેંસાણ
કેશોદ
માળિયા હાટિના
માણાવદર
માંગરોલ
મેંદરડા
વંથલી
વિસાવદર
જૂનાગઢ સિટી

Avatar

livecrimenews

Live Crime News Livecrimenews@gmail.com News Website/web chhanal 9714577186

Read Previous

જામનગર જીલ્લાના તાલુકા

Read Next

ખેડા જીલ્લાના તાલુકા

Translate »
%d bloggers like this: