જામનગર જીલ્લાના તાલુકા

🔹🔸જામનગર 🔸🔹
જામનગર
ધોલ
જામ જોધપુર
કાલાવડ
લાલપુર
જોડાયા

Avatar

livecrimenews

Live Crime News Livecrimenews@gmail.com News Website/web chhanal 9714577186

Read Previous

ગિર સોમનાથ જીલ્લાના તાલુકા

Read Next

જૂનાગઢ જીલ્લાના તાલુકા

Translate »
%d bloggers like this: