છોટાઉદેપુર જીલ્લાના તાલુકા

🔸🔹 છોટાઉદેપુર🔸🔹
છોટાઉદેપુર
જેતપુર- પાવી
કંવાટ
નસવાડી
સંખેડા
બોડેલી

Avatar

livecrimenews

Live Crime News Livecrimenews@gmail.com News Website/web chhanal 9714577186

Read Previous

બોટાદ જીલ્લાના તાલુકા

Read Next

દાહોદ જીલ્લાના તાલુકા

Translate »
%d bloggers like this: