ગીરગઢડા ના વાજડી ગામે ઘોળા દિવશે જંગલી સાવજ ના ત્રાસ

બ્રેકિંગ

ગીરગઢડા ના વાજડી ગામે ઘોળા દિવશે જંગલી સાવજ ના ત્રાસ

  • વાડી વિસ્તારમાં રહેતા ભુપત ભાઇ રામજી ગૌલાની વાડી વિસ્તારમાં સાવજે

અેક ગાય નુ મારન કરીયુહતુ.

રિપોર્ટ રાજેશ ડાંગૌદરા

Translate »
%d bloggers like this: