ગિર સોમનાથ જીલ્લાના તાલુકા

🔸🔸ગિર સોમનાથ🔸🔸
વેરાવળ
કોડીનાર
સુત્રાપાડા
તાલાલા
ઊના
ગિરગઢડા
Translate »
%d bloggers like this: