ગિર સોમનાથ જીલ્લાના તાલુકા

🔸🔸ગિર સોમનાથ🔸🔸
વેરાવળ
કોડીનાર
સુત્રાપાડા
તાલાલા
ઊના
ગિરગઢડા

Avatar

livecrimenews

Live Crime News Livecrimenews@gmail.com News Website/web chhanal 9714577186

Read Previous

ગાંધીનગર જીલ્લાના તાલુકા

Read Next

જામનગર જીલ્લાના તાલુકા

Translate »
%d bloggers like this: