ખેડા જીલ્લાના તાલુકા

🔹🔸 ખેડા 🔹🔸
નડિયાદ
કપડવંજ
કઠલાલ
ખેડા
મહુધા
માતર
મહેમદાવાદ
ઠાસરા
ગળતેશ્વર
વસો

Avatar

livecrimenews

Live Crime News Livecrimenews@gmail.com News Website/web chhanal 9714577186

Read Previous

જૂનાગઢ જીલ્લાના તાલુકા

Read Next

કચ્છ જીલ્લાના તાલુકા

Translate »
%d bloggers like this: