ખેડા જીલ્લાના તાલુકા

🔹🔸 ખેડા 🔹🔸
નડિયાદ
કપડવંજ
કઠલાલ
ખેડા
મહુધા
માતર
મહેમદાવાદ
ઠાસરા
ગળતેશ્વર
વસો
Translate »
%d bloggers like this: