કઠવા ગામનું ગૌરવ… આજે ભાવનગર આયોજિત રાજ્ય કક્ષાની અંડર-19 શાળાકીય રસ્સાખેંચ બહેનોની સ્પર્ધમાં શ્રી સત્યનારાયણ વિદ્યાલય સથરાની ટીમ રાજ્ય કક્ષાએ ચેમ્પિયન બની હતી. અને ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો હતો. જેમાં કઠવા ગામની ચાર બહેનો પણ સામેલ હતી. 1.વાળા

કઠવા ગામનું ગૌરવ…

આજે ભાવનગર આયોજિત રાજ્ય કક્ષાની અંડર-19 શાળાકીય રસ્સાખેંચ બહેનોની સ્પર્ધમાં શ્રી સત્યનારાયણ વિદ્યાલય સથરાની ટીમ રાજ્ય કક્ષાએ ચેમ્પિયન બની હતી. અને ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો હતો.

જેમાં કઠવા ગામની ચાર બહેનો પણ સામેલ હતી.

1.વાળા રિદ્ધિ જામસંગભાઈ

2.પઢીયાર ખુશાલી

3.વાળા અમિષા અભેસંગભાઈ

4.વાળા ઋતિકા વલ્લભભાઈ.

 

Translate »
%d bloggers like this: