આણંદ જીલ્લાના તાલુકા

🔹🔹🔸આણંદ 🔹🔹🔹
આણંદ
બોટાદ
ખંભાત
પેટલાદ
સોજિત્રા
ઉમરેઠ
તારાપુર
આંકલાવ

Avatar

livecrimenews

Live Crime News Livecrimenews@gmail.com News Website/web chhanal 9714577186

Read Previous

અરવલ્લી જીલ્લાના તાલુકા

Read Next

બનાસકાંઠા જિલ્લના તાલુકા

Translate »
%d bloggers like this: