અમરેલી જીલ્લાના TAALUKA

🔸🔸 અમરેલી 🔸🔸
અમરેલી
બાબરા
લાઠી
લીલીયા
કુકાવાવ
ધારી
ખાંભા
રાજુલા
જાફરાબાદ
બગસરા
સાવરકુંડલા
Translate »
%d bloggers like this: