અમરેલી જીલ્લાના TAALUKA

🔸🔸 અમરેલી 🔸🔸
અમરેલી
બાબરા
લાઠી
લીલીયા
કુકાવાવ
ધારી
ખાંભા
રાજુલા
જાફરાબાદ
બગસરા
સાવરકુંડલા

Avatar

livecrimenews

Live Crime News Livecrimenews@gmail.com News Website/web chhanal 9714577186

Read Previous

બાવળા અમદાવાદ

Read Next

અરવલ્લી જીલ્લાના તાલુકા

Translate »
%d bloggers like this: