You are here
Home > Business

ગુજરાત ઠાકોર અને કોળી વિકાસ નિગમ ગાંધીનગર દ્વારા રાજ્યના ઠાકોર અથવા કોળી સમાજના લોકોને  અનેક પ્રકારના વ્યવસાય માટે લોન

ગુજરાત ઠાકોર અને કોળી વિકાસ નિગમ ગાંધીનગર દ્વારા રાજ્યના ઠાકોર અથવા કોળી સમાજના લોકોને  અનેક પ્રકારના વ્યવસાય માટે લોન આપવામાં આવે છે ભાવનગર;ગુરૂવાર; ગુજરાત ઠાકોર અને કોળી વિકાસ નિગમ ગાંધીનગર દ્વારા રાજ્યના ઠાકોર અથવા કોળી સમાજના લોકો માટે અનેક પ્રકારના વ્યવસાય માટે લોન આપવામાં આવે છે જેની માહિતી જોઈએ તો- દુધાળા

Top